English version

Literatura Ludowa 1/2006

Artykuły

Agnieszka Kastelik-Herbuś
Anonimowa Pieśń o standrechcie i Proćpakowej bandzie w roku 1795 i jej autor w kontekście informacji o Proćpoku w kronice księdza Franciszka Augustina

Janina Jagielska
Dziewczyny Buffalo, wyjdźcie dzisiejszej nocy… Urszuli K. Le Guin – wejście w zwierzęcą obecność

Maria Ostasz
Wybrane problemy cykliczności typów paidii w poezji

Grzegorz Szpila
Przysłowiowe SMS-y – paremia w komunikacji elektronicznej

Roch Sulima
Stadion X-lecia w Warszawie – wieloetniczna wioska

Recenzje

Katarzyna Kość
W kalejdoskopie anielskich objawień
Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska. J. Skawiński, Wrocław 2004

Roch Sulima
Zdarzenia i narracje
Janina Hajduk-Nijakowska, Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy, Opole 2005

Michał Potocki
Protoplaści Harry&039;ego Pottera, czyli o angielskiej baśni literackiej XIX wieku
Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich, przeł. studenci filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wybór, wstęp i noty biograficzne R. Waksmund. opieka translatorska E. Szynal. Wrocław 2005

Dagmara Margiela
Depozyt czy sukcesja? Refleksje nad pruskim dziedzictwem
w Polsce
Robert Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003

=======================================
ENGLISH INDEX: CONTENTS

Articles

Agnieszka Kastelik-Herbuś
The Anonymous Pieśn o standrechcie i Proćpakowej bandzie w roku 1795 and Its Author in the Context of the Information about Proćpok in the Chronicle of Father Franciszek Augustin

Janina Jagielska
Buffalo Gals by Ursula Le Guin: The Return to the Lost Unity

Maria Ostasz
Chosen Problems of Cyclicality of Paidia in Poetry

Grzegorz Szpila
Proverbial text messages – paremias in electronic communication

Roch Sulima
The Dziesięciolecia Stadium (10th Anniversary Stadium)
in Warsaw: A Multiethnic Village

Reviews

Katarzyna Kość
In the Kaleidoscope of Angelic Revelations
Anioł w literaturze i kulturze, red. J. Ługowska. J. Skawiński, Wrocław 2004

Roch Sulima
Events and Narrations
Janina Hajduk-Nijakowska, Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy, Opole 2005

Michał Potocki
Harry Potter&039;s Ancestors, or on British Literary Fairy Tale
in the Nineteenth Century
Ostatni smok. Baśnie pisarzy angielskich, przeł. studenci filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, wybór, wstęp i noty biograficzne R. Waksmund. opieka translatorska E. Szynal. Wrocław 2005

Dagmara Margiela
Robert Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl