English version

Za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego można aplikować o granty w ramach konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Kultury oraz innych instytucji.

I. Członkowie Zarządu Głównego przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku biorą pod uwagę następujące kryteria:

  1. Wniosek spełnia wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu i przedstawia odpowiedni poziom merytoryczny.
  2. Projekt zakłada realizację celów i osiągnięcie wyników, które są zgodne z celami
    i zadaniami zawartymi w statucie PTL.
  3. Kierownik projektu jest członkiem PTL.
  4. Wniosek musi zostać przedłożony do oceny Zarządowi Głównemu w terminie
    3 tygodni przed upływem ostatecznej daty zgłaszania wniosków.

II. Zachęcamy do składania wniosków zakładających publikowanie wyników badań w seriach i czasopismach PTL.

III. Ramowe warunki realizacji wniosku określa umowa pomiędzy PTL a kierownikiem projektu, podpisywana po otrzymaniu grantu.

IV. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze nie pokrywa kosztów wkładu własnego – może jedynie udzielić wsparcia w poszukiwaniu uzupełniających źródeł finansowania.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl