English version

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest towarzystwem naukowym. Istnieje od 1895 roku. Dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija wiedzę z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej.

Celem Towarzystwa jest kształtowanie warunków do rozwijania antropologicznych zainteresowań wśród swoich członków, a także wspieranie rozwoju nauk etnologicznych oraz popularyzowanie wiedzy antropologicznej w społeczeństwie. Towarzystwo prowadzi badania naukowe, organizuje zebrania, konferencje, odczyty, szkolenia, wycieczki. Gromadzi, prowadzi i udostępnia księgozbiory, archiwa oraz bazy danych dotyczących historycznych i współczesnych form kultury polskiej (w szczególności kultury ludowej), kultur innych narodów oraz grup etnicznych, a także wspólnot kulturowych.

Bardzo istotną częścią aktywności Towarzystwa jest prowadzenie szerokiej działalności wydawniczej z zakresu antropologii, etnologii i folkorystyki. PTL skupia ekspertów, którzy wypowiadają się na temat stanu i potrzeb tradycyjnej oraz współczesnej kultury narodowej, ludowej, regionalnej, popularnej. Ponadto Towarzystwo podejmuje działania na rzecz ochrony, zachowania oraz rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazu kulturowego. Upowszechnia wiedzę o obowiązku ochrony i konserwacji zabytków etnograficznych.

PTL współpracuje z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą, o tym samym lub podobnym profilu, m.in. wchodzi w skład The World Council of Anthropological Associations (WCAA).

Przeczytaj Statut PTL

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl