English version

Teresa Smolińska, dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego, kulturoznawca,  literaturoznawca-folklorystka

Praca: Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki.

Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej PTL „Dziedzictwo Kulturowe” (od 2002 r.)

Zainteresowania: tradycyjna i współczesna kultura, kultura regionalna, folklor polski i słowiański, historia folklorystyki, pogranicza etniczne, religijność i pobożność ludowa

Członkostwo w komitetach, radach i towarzystwach naukowych: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada Programowa  Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Rada Główna STL w Lublinie, Rada Muzeum przy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Rada Naukowa PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk , Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,  Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowego, Internationale Organisation fűr Volkskunst (IOV), NGO in operational relations with UNESCO.

Ważniejsze publikacje książkowe:

 • Jo wóm trocha połosprawiom … Współcześni gawędziarze ludowi na Śląsku, Instytut Śląski, Opole 1986, 124 s.
 • Z wybranych problemów dawnej i współczesnej sztuki opowiadania,„Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Studia i monografie, nr 109,Opole 1987, 79 s.
 • Rodzina o sobie. Folklorystyczny aspekt rodzinnej tradycji kulturowej, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, Opole 1992, 196 s.
 • Księga humoru ludowego, pod red. naukową D. Simonides, wybór i oprac. tekstów: D. Simonides, J. Hajduk-Nijakowska, T. Smolińska,Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981, 291 s.
 • Jak starka swego Zeflika na powstanie wysłała. Ludowe opowieści powstańcze, oprac. … (wespół z J. Hajduk-Nijakowską), Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1989, 273 s.
 • Pogranicze jako problem kultury. Materiały konferencji naukowej, Opole13-14. 12. 1993 r. Redakcja naukowa …, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole  1994, 181 s.
 • Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wyboru dokonała,opracowała, wstępem i uwagami wprow.  opatrzyła …, Wyd. OTK-O,  Opole 1994, 165 s.
 • Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy. Wybór i oprac. …, wyd. 2 rozszerzone, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole  2003, 219 s., ilustr.;  wyd. 3, Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 219 s., ilustr.
 • „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Folklorystyka” 2, red. nauk…., Opole 1996, 201 s.
 • Opolskie Święto Pieśni Ludowej. Informator. Oprac. (wespół z J. Maciałkiem), Wyd. OTK-O, Urząd Miejski Gminy Gogolin, Opole-Gogolin 1997, 28 s., ilustr.
 • Folklorystyczne i antropologiczne opisanie świata. Księga ofiarowanaProfesor Dorocie Simonides, red. nauk…., Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 1999, 506 s.
 • D. Świtała-Trybek, Święto i zabawa. Odpusty parafialne na GórnymŚląsku, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 32, [Wyd.]  Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2000, 172 s.
 • K. Lach, Wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, seria: „Prace i Materiały Etnograficzne”, t. 33, [Wyd.] Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2000, 272 s.
 • Profesor Dorota Simonides [Seria: Ludzie Uniwersytetu Opolskiego],  Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2000, 57 s.
 • Z dziejów i dorobku folklorystyki śląskiej (do 1939 roku), pod red. … (wespół z J. Pośpiechem), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2002, 204 s.
 • Kultura plebejska w mieście przemysłowym,  (wespół z M. Lubiną), Wyd.Muzeum Miejskiego im. M. Chroboka, Ruda Śląska 2004, 112 s., ilustr.
 • Pobożność ludowa w życiu liturgiczno-religijnym i w kulturze, (wespół z ks. R. Pierskałą), Wyd. Uniw. Opolskiego, Opole 2004, 317 s.
 • B. Pabian, Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Seria: „Dziedzictwo kulturowe”, t. 2, Wrocław 2005, 279 s.
 • D. Simonides, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 3, Wrocław 2007, 312 s.
 • Katarzyna Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim. Seria: „Biblioteka Literatury Ludowej”, t. 6, pod red. nauk. T. Smolińskiej, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wrocław 2008, 267 s.
 • Wielokulturowość na Śląsku Opolskim, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Zbadań nad pograniczami etnicznymi, Wyd.: Uniwersytet Opolski, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział Wojewódzki w Opolu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Opole 2009,  292 s., ilustr.
 • Ludowe tradycje. Dziedzictwo kulturowe ludności rodzimej w granicach województwa śląskiego, pod red. B. Bazielich, seria: „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 4, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Muzeum Śląskie w Katowicach,  Wrocław-Katowice  2009, 299 s.
 • Żniwniok  opolski (wespół z  K. Kluczniok), Wyd. Związek Śląskich Rolników w Opolu, Opole 2009,  52 s., ilustr.
 • Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, [Wyd.] Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych, Kraków-Opole  2010, 356 s.
 • Nowe konteksty badań folklorystycznych (wespół z  J. Hajduk-Nijakowską), [Wyd.] Polskie Towarzystwo  Ludoznawcze, seria: Biblioteka  „Literatury Ludowej”, Wrocław 2011, 218 s.
 • M. Szubert, Żyjąc w cieniu śmierci. Kulturowy obraz gruźlicy, [Wyd.] PTL, seria: Biblioteka Popularnonaukowa, t. 16, Wrocław 2011, 173 s.
 • M. Bisek-Grąz, Dziedzictwo kulturowe Wałbrzyskiego. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy rodzinne, [Wyd.] PTL, seria:  „Dziedzictwo Kulturowe”, t. 5, Wrocław 2011,   240 s. + 41 fot.

Przynależność do PTL: od 1978 r., Oddział w Opolu

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl