English version

S T A T U T
POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

Preambuła

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, istniejące od 1895 roku, dokumentuje, rozwija i krzewi wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych. Upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej. Kontynuując osiągnięcia ludoznawców, etnografów i folklorystów, rozwija twórczo zgromadzoną przez nich wiedzę z tych dziedzin oraz z etnologii, antropologii kulturowej i społecznej (określanych dalej łącznym terminem „antropologia”).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Ludoznawcze” (w skrócie PTL) – zwane w dalszym ciągu statutu „Towarzystwem”.

§2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Może ono również realizować swoje cele statutowe poza granicami RP.

§3.

Siedzibą Zarządu Głównego jest miasto Wrocław.

§4.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§5.

Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji przez właściwe organy terenowe administracji publicznej, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§6.

Podstawą działalności Towarzystwa jest przede wszystkim praca społeczna ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym także członków Towarzystwa.

§7.

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym.

§8.

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych o antropologicznym lub pokrewnym profilu działania.

§9.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych.

Rozdział II
Cele i formy działania

§10.

Celem Towarzystwa jest kształtowanie warunków do rozwijania i pogłębiania antropologicznych zainteresowań swoich członków, popierania rozwoju tej wiedzy oraz jej krzewienia i popularyzowania w społeczeństwie.

§11.

1. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a. Prowadzenie badań naukowych, zbieranie i gromadzenie wszelkich materiałów oraz informacji dotyczących historycznych i współczesnych form kultury polskiej, w szczególności kultury ludowej, i kultur innych narodów oraz grup etnicznych, a także wspólnot kulturowych.
b. Organizowanie zebrań, konferencji naukowych, odczytów, szkoleń, wycieczek znajdujących się w zakresie zainteresowania Towarzystwa.
c. Wypowiadanie się w przedmiocie stanu, potrzeb i pielęgnacji tradycyjnej oraz współczesnej kultury narodowej, ludowej, regionalnej, popularnej, a także aktualnych kierunków działania w tym zakresie.
d. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie antropologii oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.
e. Tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie księgozbiorów, archiwów oraz baz danych w zakresie antropologii i nauk oraz dyscyplin pokrewnych.
f. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zachowania i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, w tym tradycji regionalnych oraz krajobrazu kulturowego.
g. Upowszechnianie wiedzy o obowiązku ochrony i konserwacji zabytków etnograficznych oraz prowadzenie działań w tym zakresie.
h. Popularyzowanie posiadanych materiałów oraz wiadomości o tradycyjnych i współczesnych kulturach etnicznych, ludowych i popularnych w społeczeństwie, także wśród dzieci i młodzieży.
i. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i organizacjami w kraju i za granicą,
o tym samym lub podobnym profilu działania.
j. Inne formy działalności będące realizacją celu głównego określonego w § 10.

2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, której szczegółowy zakres określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swego przedstawiciela, który posiada na to pisemną zgodę reprezentowanej instytucji.

§13.

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. zwyczajnych,
b. honorowych,
c. wspierających.

§14.

1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, który ukończył 18 lat, pragnący czynnie realizować cele Towarzystwa i mogący wykazywać się działalnością naukową lub popularyzatorską w zakresie antropologii oraz nauk i dyscyplin pokrewnych.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału ilością co najmniej 2/3 głosów na podstawie deklaracji członkowskiej zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków, mających minimum 2-letni staż członkowski. Przyjęcie zatwierdza Zarząd Główny.

3. W przypadku odmownej decyzji Zarządu Oddziału kandydat zostaje o niej poinformowany w ciągu 2 tygodni od chwili jej podjęcia. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego w terminie 30-dniowym od otrzymania zawiadomienia o odrzuceniu jego kandydatury.

4. Nowo przyjęły członek opłaca składki, poczynając od roku, w którym został przyjęty.

5. Uchwały Zarządu Głównego w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych do Towarzystwa są ostateczne.

§15.

1. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauk antropologicznych lub dla działalności Towarzystwa może być nadana godność członka honorowego Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

2. Członkowie honorowi Towarzystwa mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, zwolnieni są z opłacania składek członkowskich oraz otrzymują bezpłatnie oficjalne pismo Towarzystwa „Lud”.

§16.

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, wspierająca działalność Towarzystwa darowizną szczególnie cenną, a poważnie zwiększającą jego majątek lub zbiory Towarzystwa, bądź deklarująca pomoc merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na podstawie pisemnego wniosku oddziału lub dwóch członków, zawierającego umotywowanie i zaopatrzonego w podpisy wnioskodawców. Członek wspierający składa pisemną deklarację członkowską, w której wyraża oświadczenie woli wstąpienia do Towarzystwa oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,
a także w której jest wskazany uzgodniony wcześniej sposób wspierania Towarzystwa. Równocześnie Zarząd Główny normuje sprawę ewentualnego opłacania składek członkowskich.

3. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
a. udziału w walnych zgromadzeniach delegatów i zebraniach naukowych Towarzystwa,
b. zgłaszania wniosków do planów działalności Towarzystwa,
c. otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na prawach członkowskich,
d. udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek wpierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§17.

1. Członkami Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy, w szczególności osoby mające polskie pochodzenie, mieszkający w kraju bądź poza granicami Polski, zasłużeni w dziedzinach wchodzących
w zakres zainteresowań Towarzystwa.

2. Członkom cudzoziemcom mającym stały pobyt w Polsce przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.

3. Członkom cudzoziemcom mieszkającym poza granicami kraju przysługują wszystkie prawa członków
zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. Zwolnieni są oni z opłacania składki członkowskiej.

4. Procedury przyjęcia członków cudzoziemców do Towarzystwa są takie same jak dla obywateli polskich.

§18.

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa.

2. Uczestniczyć w walnych zgromadzeniach delegatów, wszystkich zebraniach ogólnych, konferencjach, zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa.

3. Korzystać z wszystkich urządzeń Towarzystwa.

4. Otrzymywać, na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny, wszelkiego rodzaju wydawnictwa Towarzystwa.

5. Zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem wszystkich władz Towarzystwa.

§19.

Członek zwyczajny Towarzystwa jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień statutu oraz wszelkich uchwał podjętych przez władze Towarzystwa.

2. Brać czynny udział w pracach Towarzystwa i przyczyniać się do realizacji jego celów statutowych. Praca członka zwyczajnego na rzecz Towarzystwa jest wykonywana społecznie, z wyjątkiem członków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub odpłatnego zlecenia.

3. Opłacać regularnie składkę członkowską.

§20.

1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego Zarządu Oddziału,
b. nieopłacenia, z nieuzasadnionych powodów, składki członkowskiej za okres dwóch lat i po upływie dwóch miesięcy od daty wysłania wezwania do uregulowania zaległych składek,
c. pozbawienia wyrokiem sądu powszechnego praw publicznych,
d. wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd Główny,
e. śmierci członka Towarzystwa.

2. Osoby skreślone z listy członków Towarzystwa z powodów wymienionych w ust. 1, pkt. a i b mogą być ponownie przyjęte do Towarzystwa na ogólnych zasadach określonych w statucie.

§21.

1. Zarząd Główny może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Oddziału wykluczyć członka
z Towarzystwa, jeżeli: działał on na jego szkodę, nie przestrzegał postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa.

2. Uchwala o wykluczeniu z Towarzystwa może być podjęta w głosowaniu tajnym tylko na takim posiedzeniu Zarządu Głównego, w którym uczestniczy co najmniej 2/3 członków Zarządu, a za jej podjęciem wypowie się co najmniej 3/4 głosujących.

3. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów, złożone na piśmie w ciągu miesiąca od chwili powiadomienia przez Zarząd Główny o skreśleniu z listy członków.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ostateczne.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Towarzystwa

§22.

1. Członkowie Towarzystwa są zorganizowani w oddziałach terenowych, które mogą być tworzone tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Oddziały Towarzystwa powoływane są przez Zarząd Główny w tych miejscowościach, w których przynależność do Towarzystwa deklaruje co najmniej 10 kandydatów na członków.

3. Oddziały podlegają Zarządowi Głównemu.

§23.

Z inicjatywy i woli członków przy Zarządzie Głównym lub oddziałach mogą być powoływane przez Zarząd Główny, zgodne z kierunkiem zainteresowań naukowych lub wynikające z doraźnej potrzeby opracowania konkretnego zagadnienia antropologicznego, sekcje problemowe. Nie mają one charakteru stałego, ulegają likwidacji z chwilą zakończenia opracowywania tematu, dla którego zostały powołane, a wyniki ich prac zostają przyjęte odpowiednio przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

Rozdział V
Władze naczelne Towarzystwa

§24.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.

2. Kadencja naczelnych władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór dokonuje się na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w głosowaniu tajnym.

3. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptować na miejsce ustępujących członków w czasie trwania kadencji nowych członków, lecz w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

A. Walne Zgromadzenie Delegatów

§25.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być: zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny jeden raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§26.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1.1. z głosem decydującym:
a. delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków oddziałów według zasad każdorazowo ustalonych przez ZG, jednak nie mniej niż jeden delegat z każdego Oddziału,
b. członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego i prezesi Zarządów Oddziałów
1.2. z głosem doradczym:
a. członkowie honorowi Towarzystwa,
b. członkowie wspierający,
c. kierownicy placówek specjalistycznych Towarzystwa,
d. zaproszeni goście.

2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów upoważniają delegatów listy podpisane przez
przewodniczących walnych zgromadzeń członków oddziałów, na których ich wybrano.

3. Obradom Walnego Zgromadzenia Delegatów mają prawo przysłuchiwać się i zabierać głos w dyskusji członkowie niewymienieni w ust. 1. 1., którzy nie uczestniczą jednak w głosowaniu.

§27.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej trzech oddziałów Towarzystwa.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie od dwóch do ośmiu tygodni od daty podjęcia uchwały, otrzymania wniosku lub żądania.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§28.

Zarząd Główny zawiadamia o terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem zarządów oddziałów wszystkich członków Towarzystwa dwa miesiące przed ustaloną datą, natomiast dodatkowo o planowanym porządku obrad bezpośrednio samych delegatów 14 dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§29.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:

1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

2. Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

3. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Uchwalanie planów pracy Towarzystwa na najbliższą kadencję.

5. Ustalanie wysokości minimalnej składki członkowskiej. Oddziały mają prawo na swoich walnych zgromadzeniach członków ustalać wyższą składkę oraz zasady zwolnień z płacenia składki.

6. Rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zarządów oddziałów, jeżeli te ostatnie zgłoszą wnioski najpóźniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

7. Przyznawanie tytułu członka honorowego.

8. Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.

9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa.

10. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.

§30.

Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia; w przypadku, gdy ma ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, nie mogą być nimi członkowie ustępujących władz.

§31.

 1. Walne Zgromadzenie Delegatów może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych osób z głosem decydującym.
 2. W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później po pierwszym terminie i w tym samym miejscu.

§32.

 1. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów jest jawne, chyba że co najmniej pięciu uczestników uprawnionych do głosowania żąda głosowania tajnego.
 2. Wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, jak również nadawanie godności członka honorowego odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Przewodniczący zarządza tajność głosowania, o ile chodzi o inne sprawy personalne lub zgłoszony wniosek
  w trybie ust. 1.

§33.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem
przypadków, w których statut stanowi inaczej. W razie równości decyduje głos przewodniczącego.

B. Zarząd Główny

§34.

Zarząd Główny składa się z 12 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat.

§35.

Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków obecnych na zebraniu Prezydium Zarządu: prezesa,
2-3 wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika oraz ich zastępców. Wybór na członka Prezydium Zarządu nie stanowi przeszkody w powierzeniu mu społecznie pełnionej funkcji redaktora lub kierownika określonej dziedziny działalności.

§36.

Gdy między jednym a drugim sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów zwolnione zostanie miejsce członka Zarządu Głównego każdorazowo obejmuje je kolejny zastępca członka ZG, który uzyskał w wyborach największą ilość głosów, a w jego miejsce Zarząd Główny dokooptuje nowego zastępcę członka ZG spośród aktywnych członków Towarzystwa. Kooptacja ta w wypadku dalszego trwania kadencji Zarządu Głównego winna być przedstawiona do akceptacji najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

§37.

 1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się przynajmniej raz na pół roku, a w jednym z posiedzeń Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym prezesi lub w ich zastępstwie inni przedstawiciele władz oddziałów. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarządu prezes lub jeden z wiceprezesów albo z ich upoważnienia sekretarz generalny lub jego zastępca.
 2. Ponadto na wniosek przynajmniej trzech członków Zarządu lub przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej prezes lub zastępujący go wiceprezes powinien zwołać posiedzenie Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w obecności prezesa lub wiceprezesa i przy udziale co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 4. Głosowanie na posiedzeniach Zarządu Głównego z wyjątkiem spraw personalnych jest jawne.

§38.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 3. Gospodarowanie majątkiem Towarzystwa, rozporządzanie jego mieniem ruchomym, przyjmowanie spadków, darowizn, subwencji i zapisów na rzecz Towarzystwa.
 4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań merytorycznych i finansowych z prowadzonej działalności statutowej.
 5. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 6. Przygotowanie projektów: planu działalności, perspektywicznych i rocznych planów wydawniczych; przedstawianie i publikowanie sprawozdań z całokształtu działalności Towarzystwa.
 7. Przygotowanie materiałów pod obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów i ważnie złożonych wniosków.
 8. Przedstawianie wniosków o powołanie członków honorowych, przyjmowanie członków wspierających oraz zatwierdzanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 9. Powoływanie, łączenie, rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa, nadzorowanie ich działalności, rozstrzyganie skarg i zażaleń przeciw uchwałom oddziałów i walnych zgromadzeń oddziałów.
 10. Powoływanie sekcji, komisji organizacyjnych, zespołów opiniodawczych i placówek specjalistycznych do kierowania określonymi dziedzinami działalności Towarzystwa.
 11. Ustalanie wysokości honorariów autorskich i innych w ramach obowiązujących przepisów i profilu wydawnictw Towarzystwa, dotowanie uzasadnionych programów badawczych oraz przyznawanie nagród, dyplomów, odznak uznania osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa.
 12. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie płatnych pracowników Towarzystwa.
 13. Upoważnienie Prezydium Zarządu Głównego do podejmowania niektórych czynności spośród wyżej wymienionych w przypadkach niecierpiących zwłoki, z przedstawieniem ich do zatwierdzającej wiadomości Zarządu Głównego.
 14. Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Zarządu, członkom statutowych władz oddziałów oraz osobom kierującym pracą innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa stałych
  i jednorazowych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa w granicach zwykłego zarządu. Do składania oświadczeń woli w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest każdorazowo odrębne pełnomocnictwo Zarządu Głównego.

§39.

Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest jego Prezydium, załatwiające wszelkie sprawy z upoważnienia Zarządu Głównego, według ustalonych kompetencji. Szczegółowy zakres czynności członków Zarządu Głównego zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu nowo wybranych władz Towarzystwa.

§40.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Towarzystwa we wszystkich sprawach, w których nastąpi lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa, wymagane jest współdziałanie prezesa lub jednego
z wiceprezesów i skarbnika lub jego zastępcy, a w pozostałych sprawach – współdziałanie prezesa lub jednego
z wiceprezesów i sekretarza generalnego lub jego zastępcy.

§41.

 1.  Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Biura Zarządu.
 2. Biurem Zarządu kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd.
 3. Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do wykonywania funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Towarzystwie pracowników, z tym że zatrudnienie i zwalnianie pracowników leży
  w kompetencji Zarządu Głównego.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§42.

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego
  z głosem doradczym.
 4. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu Głównego ani etatowi pracownicy Towarzystwa.

§43.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności statutowej Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, prawidłowości i rzetelności. W czasie czynności kontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej każdorazowo uczestniczyć winien przynajmniej jeden
  z członków Prezydium Zarządu Głównego należycie obeznany z całokształtem działalności Towarzystwa.
 2. Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych w oddziałach, a w przypadku zaprzestania ich działalności, wnioskowanie o wybór nowego składu komisji.
 4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań i wniosków opartych na wynikach kontroli oraz wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
 5. W uzasadnionych przypadkach wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w trakcie trwania kadencji. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów.
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Towarzystwa.

§44.

 1. W czasie oceny działalności Towarzystwa, w wypadku zaistnienia wątpliwości, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać powołania biegłego księgowego.
 2. Wyniki badań Główna Komisja Rewizyjna ujmuje w formie protokołów, w których zamieszcza swe
  spostrzeżenia i wnioski.
 3. Protokoły te powinny zostać podane do wiadomości Zarządu Głównego.

D. Sąd Koleżeński

§45.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów na okres czterech lat.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Towarzystwa z tytułu ich przynależności do Towarzystwa.
 4. Sąd Koleżeński po ogłoszeniu orzeczenia może występować z wnioskiem o skreślenie z listy lub wykluczenie członków Towarzystwa.
 5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział VI
Oddziały Towarzystwa

§46.

 1. Oddziały Towarzystwa mogą być tworzone w miejscowościach, gdzie przynależność deklaruje przynajmniej 10 kandydatów na członków Towarzystwa.
 2. Teren działania Oddziału określa Zarząd Główny. Utworzenie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
 3. Oddziały odprowadzają do Zarządu Głównego 50% minimalnej składki członkowskiej do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.
 4. W razie rozwiązania Oddziału jego majątek i zasoby finansowe przechodzą na rzecz Towarzystwa.

§47.

Władzami Oddziału są:
a. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

A. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§48.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być: zwyczajne sprawozdawcze co roku i sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, przypadające w roku zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów, powinno odbyć się najpóźniej na dwa tygodnie przed tym Zgromadzeniem. O miejscu, czasie
  i planowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału przynajmniej na tydzień przed terminem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
  a. z własnej inicjatywy,
  b. na żądanie Zarządu Głównego,
  c. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  d. na wniosek pisemny, co najmniej 1/5 członków Oddziału.
 4. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w okresie od dwóch do
  czterech tygodni od daty otrzymania wniosku lub żądania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
  rozpatrzenia zostało zwołane.
 6. O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
  Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia wszystkich swoich członków oraz Zarząd Główny co najmniej na tydzień przed terminem.

§49.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

 1. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Uchwalenie planu pracy i zakresu działalności na okres następny oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych za okres ubiegły.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz wniosków członków, o ile zgłoszono je do Zarządu Oddziału na piśmie przynajmniej na 3 dni przed terminem zgromadzenia lub jeśli ich zgłoszenie uchwali zgromadzenie.
 4. Rozpatrywanie skarg i zażaleń członów na Zarząd Oddziału.
 5. Załatwianie innych spraw powierzonych przez Zarząd Główny.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§50.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej połowa członków Oddziału.
 2. W razie braku wymaganego quorum Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest prawomocne w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później po pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
 3. Do podjęcia uchwały w sprawie wniosku o rozwiązanie Oddziału wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Oddziału.

§51.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału winny być w ciągu 30 dni podane do zatwierdzenia przez Zarząd Główny.
 2. Zarząd Główny może uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, jeśli jest ona niezgodna ze statutem lub grozi poważną szkodą materialną lub moralną. Oddziałowi przysługuje wtedy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 3. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego podjętej bądź z jego inicjatywy, bądź na wniosek Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

B. Zarząd Oddziału

§52.

 1. Zarząd Oddziału składa się z 4-7 członków i 1-2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na okres czterech lat.
 2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§53.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.
 2. Zwoływanie walnych zgromadzeń członków oddziału.
 3. Przyjmowanie nowych członków.
 4. Organizacja posiedzeń naukowych, odczytów, wykładów itp., w tym również na zlecenie Zarządu Głównego.
 5. Składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań merytorycznych i finansowych z prowadzonej działalności statutowej.
 6. Przedkładania Zarządowi Głównemu wniosków w sprawach przyjęcia i wykluczenia członków Towarzystwa.
 7. Realizowanie celów statutowych Towarzystwa w Oddziale.
 8. Przedkładanie Zarządowi Głównemu wszelkich wniosków w sprawie działalności Towarzystwa.
 9. Zarządzanie zasobami finansowymi Oddziału.

§54.

 1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 4 razy w ciągu roku.
 2. Do ważności uchwał konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu, w tej liczbie prezesa lub jego zastępcy.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

§55.

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i 1 zastępcy, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na przeciąg kadencji.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału i trybu jej działania mają częściowo zastosowanie §§ 42, 43, 44.

Rozdział VII
Sekcje problemowe

§56.

 1. Sekcje przy Zarządzie Głównym:
  a. sekcje problemowe zajmują się realizowaniem celów statutowych Towarzystwa w odniesieniu do wyodrębnionej problematyki antropologicznej, jej działów lub sposobów jej krzewienia,
  b. na pisemny wniosek co najmniej 15 członków Towarzystwa, Zarząd Główny może powołać sekcje problemowe i zatwierdzić zakres ich działania,
  c. sekcja problemowa na ogólnym zebraniu członków dokonuje co dwa lata wyboru Zarządu sekcji
  w składzie: przewodniczący i co najmniej 2 członków,
  d. sekcja działa w oparcie o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
 2. Sekcje przy oddziałach powstają na wniosek Zarządu Oddziału skierowanego do Zarządu Głównego, z tym,
  że do ich powołania potrzeba tylko 5 członków. W pozostałych kwestiach kierują się tymi samymi wytycznymi, co sekcje powoływane przy Zarządzie Głównym.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§57.

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§58.

Na fundusze składają się:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Wpisowe za udział w zjazdach naukowych, konferencjach itp.
 3. Subwencje udzielane przez instytucje państwowe i społeczne oraz osoby prywatne.
 4. Spadki, zapisy i darowizny.
 5. Wpływy z tytułu autorskich praw majątkowych i pokrewnych.
 6. Dochody z majątku Towarzystwa.
 7. Dochody ze statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 8. Odsetki, dochody z kapitału.

§59.

Zobowiązania majątkowe i finansowe Towarzystwa reguluje §40.

§60.

W zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej stosuje się w Towarzystwie
powszechnie obowiązujące przepisy. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów
i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny.

Rozdział IX
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§61.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy delegatów.

§62.

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania, niezależnie od liczby obecnych delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa, w części dotyczącej przeznaczenia majątku, wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Rozdział X
Przepisy końcowe

§63.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie decyzje podejmują odpowiednie władze Towarzystwa, kierując się przyjętymi zwyczajami, zasadami współżycia oraz przepisami Prawa o stowarzyszeniach.

Lublin, 2014 r.

—-

WZD PTL w dniu 19.09.2014 r., zgodnie z § 29 ust. 8 i 10 Statutu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, podejmuje Uchwałę w sprawie wyodrębnienia zakresu prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
Zobacz uchwałę>

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl