English version

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA DOKUMENTACJI I INFORMACJI ETNOGRAFICZNEJ

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LUDOZNAWCZEGO

OD WRZEŚNIA 2007 ROKU DO SIERPNIA 2008 ROKU

Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej PTL został powołany na wniosek ówczesnego prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej w 1968 roku. Od początku istnienia siedzibą ODIE PTL była Katedra Etnologii (od jesieni 2005 r. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej) Uniwersytetu Łódzkiego. Pracami Ośrodka kierowały społecznie prof. Kazimiera Zawistowicz-Adamska, a od 1971 roku do chwili obecnej prof. Bronisława Kopczyńska-Jaworska.

Ośrodek w omawianym okresie sprawozdawczym prowadził prace w oparciu o naukowe dotacje celowe pozyskiwane przez Towarzystwo z Ministerstwa Nauki i Informacji. Od 1999 roku do chwili obecnej, bieżące prace Ośrodka opierają się o pracę społeczną kierownika ODIE prof. dr hab. Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskiej oraz mgr Małgorzaty Wilbik i dr Ingi Kuźmy. Pozyskiwane za pośrednictwem Towarzystwa fundusze wykorzystywane są na opłacenie prac bibliograficznych, tłumaczeń i obsługę informatyczną baz danych.

Ośrodek poza wiadomościami o aktualnym ruchu naukowym gromadzi w pierwszym rzędzie materiały do bieżącej bibliografii etnografii polskiej oraz opracowuje wybory z tej bibliografii do analogicznych publikacji międzynarodowych. W ramach corocznych grantów z Ministerstwa Nauki i Informacji w Ośrodku przygotowywane są wybory dla międzynarodowych bibliografii: Internationale Volkskundlische Bibliography i International Bibliography of Social Science. W 2007 roku opracowano na nośnikach komputerowych 231 not bibliograficznych etnografii polskiej za 2006 rok dla IVB oraz 250 not dla IBSS. W wyniku tych prac ukazują się noty bibliograficzne o polskich wydawnictwach w drukowanych, międzynarodowych rocznikach bibliograficznych oraz w prowadzonej przez IBSS bazie on-line dostępnej na subskrybowanej stronie internetowej www.ibss.ac.uk. W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej niestety nie ma wpływu na dobór not przez Redakcje zagraniczne, jak również przestoje wydawnicze nie wynikają z naszej winy (jak np. w przypadku IVB, która ma w dalszym ciągu zaległości związane z przeniesieniem Redakcji z Niemiec do Estonii).

Drugim podstawowym zadaniem wykonywanym w ODIE są prace związane z bieżącą bibliografią etnografii polskiej. W omawianym okresie sprawozdawczym dzięki dotacji z MNiI oraz pracy społecznej opracowano i zapisano w komputerowej bazie danych łącznie 2227 not bibliograficznych. W realizacji omawianego zadania brali udział prof. dr hab. Bronisława Kopczyńska-Jaworska, dr Inga Kuźma, mgr Małgorzata Wilbik oraz dr Katarzyna Orszulak-Dudkowska, mgr Danuta Pankowska i dr Aleksandra Rzepkowska.

W 2007 r. Ośrodek prowadził także prace uzupełniające nad „Bibliografią etnografii polskiej w internecie”. W chwili obecnej bibliografia internetowa udostępniana na stronie http://bep.uni.lodz.pl zawiera ogółem 23607 not bibliograficznych w tym: 4532 noty za lata 1926-1939, 7546 not za lata 1986-2000, 5141 not za lata 2001-2003, 4436 not za lata 2004-2006 oraz 1043 noty za rok 2007.

Tak jak już informowaliśmy materiały z lat 1926-1939 i 1986-2000 wymagają uzupełnień i weryfikacji, ale pokazanie ich w internecie pozwoliło na pełniejszą prezentację dotychczas niepublikowanych materiałów (zwłaszcza tych niepublikowanych z lat 1991-2000). Biorąc pod uwagę charakter otrzymywanych przez Towarzystwo grantów celowych, które wyraźnie określają zakres i możliwości wykonywanych prac, Ośrodek czynił starania w celu pozyskania dodatkowych funduszy, które pozwoliłyby na zintensyfikowanie dotychczasowych prac. Otrzymywane dotacje nie pozwoliły jednak na uzupełnienie braków w bibliograficznej bazie spowodowanych niedofinansowaniem w latach ubiegłych oraz ograniczoną dotacją bieżącą, która nie nadąża za obserwowanym ostatnio rozwojem literatury przedmiotu.

W końcu 2007 roku w związku z przeniesieniem archiwum ODIE PTL do nowych pomieszczeń wycofano ze zbiorów Ośrodka nieaktualne materiały i publikacje informacyjne oraz usunięto dokumentację mniej znaczących, zakończonych i opublikowanych prac. Przeniesienie zbiorów zostało przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Głównego PTL, pomocy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz zaangażowaniu osób współpracujących z Ośrodkiem. Kierownictwo Ośrodka zgłasza potrzebę przeprowadzenia spisu z natury wyposażenia ODIE PTL.

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl