English version

Dr Magdalena Kwiecińska, etnograf, etnolog
Praca: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dział Folkloru i Tradycji Krakowa, Ośrodek KARTA – Archiwum Historii Mówionej. Stypendystka uniwersytetu IUFM w Grenoble (Francja, 2001 – 2002), odbyła studia w CIRCE Sorbonne IV w Paryżu (Francja, 2005 – 2006), uczestniczyła w wymianie naukowców na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina, 2005, 2006).
Zainteresowania: zainteresowania naukowe dotyczą kultury ludowej, tradycji miejskich, tożsamości lokalnych, pamięci i tematyki kresowej. Prowadziła liczne badania terenowe dotyczące świadomości historycznej mieszkańców zaścianków szlacheckich na Ukrainie oraz obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej na Huculszczyźnie i Podolu, a także zwyczajów na polskim i słowackim Spiszu i obrzędowości dorocznej w Krakowie. Współpracując z Ośrodkiem KARTA uczestniczy w projekcie historia mówiona realizowanym na terenie Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rumunii i Ukrainy.

Najważniejsze publikacje:

1.    Jak mieszkańcy Murzynowa pamiętają Jacka Olędzkiego. Raport z badań terenowych,  „Etnografia nowa”/”The New Ethography” (with Magdalena Machowska), № 2, Warszawa 2010 , ss. 143 – 157
2.    Współczesna tożsamość potomków drobnej szlachty w okolicach Sambora, [w:] Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów 2010, ss 186 – 194
3.    Drobna szlachta w Galicji – między polskim a ukraińskim ruchem narodowym, [w:] Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, t. 34, Poznań/Warszawa 2009, ss. 83 – 97
4.    Współczesny obraz Bojka w oczach szlachty zagrodowej okolic Sambora, [w:] Huculi, Bojkowie, Łemkowie – tradycja i współczesność/Гуцули, Бойки, Лемки – традицiя і сучасність, nr 3, Kraków 2008 , ss. 93 – 100
5.    Tożsamość stanowa i narodowa rodu Kulczyckich z Kulczyc w okolicy Sambora w XX wieku, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 11, Kraków 2007, ss. 193 – 198
6.     VII Wielka Majówka Tatrzańska, „Twórczość ludowa”, nr 1 – 2, Lublin 2007, s. 58
7.     „Poczucie tożsamości stanowej i narodowej rodu Kulczyckich z Kulczyc koło Sambora, na Ukrainie Zachodniej”, „Literatura Ludowa”, nr 4-5/2004, Wrocław, ss. 105 – 124

Przynależność do PTL: 2006, oddział w Krakowie

Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl 
Ta strona nie jest już aktualizowana. Prosimy o korzystanie z nowego serwisu:  ptl.info.pl